این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 دیبرخانه همایش

آدرس: شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی.

شماره تماس:  32300363-023

ایمیل: 2nsco.shahroodut@gmail.com
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دکتر محمد مهدی فاتح (رییس دانشگاه و رییس همایش)
دکتر علی دستفان (معاونت پژوهشی دانشگاه )
دکتر علیرضا ناظمی (دبیر علمی همایش)
دکتر حجت احسنی تهرانی (دبیر اجرایی همایش)
اعضای کمیته علمی همایش
دکتر علیرضا ناظمی (دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر کمیته علمی)
دکتر جعفر فتحعلی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مهرداد غزنوی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد هادی نوری اسکندری (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد مهدی فاتح (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر حیدر طوسیان شاندیز (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر علی وحیدیان کامیاد (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محمد هادی فراهی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر سهراب عفتی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر عقیله حیدری (دانشگاه پیام نور)
دکتر حجت احسنی تهرانی (دانشگاه صنعتی شاهرود )
دکتر سیدحامد هاشمی مهنه (پژوهشگاه هوا و فضا)
دکتر مصطفی شمسی (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
دکتر علیرضا الفی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر علی عباسی ملایی (دانشگاه دامغان)
دکتر امید سلیمانی فرد (دانشگاه دامغان)
دکتر محمد علی صدر نیا (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر حسین قلیزاده نرم (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر علی اکبر زاده کلات (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی (دانشگاه صنعتی شیراز)
دکتر اکبر هاشمی برزآبادی (دانشگاه بهشهر)
دکتر مهدی زعفرانیه (دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر محمد آرشی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد کیانپور (دانشگاه گیلان)
دکتر حسن صابری نیک (دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور)
دکتر محمد حداد ظریف (دانشگاه صنعتی شاهرود)
اعضای کمیته اجرایی
دکتر حجت احسنی تهرانی (دانشگاه صنعتی شاهرود و دبیر اجرایی سمینار)
دکتر ابراهیم هاشمی (رییس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد رضا ربیعی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر سید رضا موسوی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر سمیه مغاری (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مریم قرآنی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر ابوالفضل پورعیدی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر علی مس فروش (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر مهرداد غزنوی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر محمد هادی نوری اسکندری (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر جعفر فتحعلی (دانشگاه صنعتی شاهرود)
دکتر داوود شاهسونی (دانشگاه صنعتی شاهرود)